MIEKinvorm

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MIEKinvorm – Digitale producten > verder onderaan deze pagina

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MIEKinvorm – Opdrachten

MIEKinvorm
KvK nummer 24450477
Gerberasingel 124, 2651 XZ Berkel en Rodenrijs
Tel: 06-41433879
Email: info@miekinvorm.nl

 

Artikel 1 - Definities

 1. In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de uitleg van deze begrippen.
 2. Met de begrippen wij, ons en onze, bedoelen we MIEKinvorm, zoals omschreven Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 3. Met jij, je en jouw bedoelen we de wederpartij, de rechtspersoon of natuurlijk persoon, handelend vanuit bedrijf of beroep en aan wie MIEKinvorm een aanbod uitbrengt en/of met wie MIEKinvorm een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
 4. Met het begrip partijen bedoelen we jou en ons samen.
 5. Met een dag bedoelen we een kalenderdag, dus geen werkdag.
 6. Spreken we over een dienst, bedoelen we een opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door ons te verrichten of verrichtte werkzaamheid.
 7. Met schriftelijk bedoelen wij op papier of per e-mail.

 

Artikel 2 -  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, al onze offertes, zo ook op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten. Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgopdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Ook wanneer wij bij de uitvoering van onze overeenkomst gebruik maken van de diensten van derden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Als we met jou afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. Je kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.
 3. Wij mogen onze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of ondergeschikt belang mogen wij altijd doorvoeren. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat en aantoonbaar in jouw nadeel, zullen wij dit eerst met jou bespreken.
 4. Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit.
 5. Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

 

Artikel 4 Offerte, overeenkomst en bevestiging

 1. In beginsel vragen wij geen vergoeding voor het opstellen van een offerte.
 2. Al onze offertes zijn vrijblijvend, behalve als we dit uitdrukkelijk anders in de offerte vermelden.
 3. Als onze offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door jou wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen 5 dagen na jouw aanvaarding te herroepen.
 4. Is een offerte maar voor een bepaalde tijd geldig of zitten er bepaalde voorwaarden aan vast, dan zullen wij dit uitdrukkelijk in de offerte vermelden.
 5. Hebben wij voor jou een samengestelde offerte gemaakt, zijn wij niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht als jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde offerte bedoelen we dat we je in één offerte een combinatie van meerdere diensten hebben aangeboden.
 6. Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in onze offerte, dan zijn wij niet gebonden aan deze offerte.
 7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die je met ons sluit.
 8. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat jij onze offerte schriftelijk hebt aanvaard en hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden. Wij sturen je hiervan een bevestiging per e-mail. De overeenkomst komt niet tot stand als wij deze na jouw aanvaarding alsnog herroepen.
 9. Wij baseren onze offertes op jouw wensen en op alle informatie en de gegevens die jij aan ons verstrekt. Je bent daarom verplicht alle relevante informatie over de opdracht aan ons door te geven. Doe je dat niet en blijkt achteraf dat de offerte daardoor niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat, dan beschouwen wij deze extra werkzaamheden als meerwerk.
 10. Het kan zijn dat je geen offerte hebt ontvangen van ons, maar dat wij wel werkzaamheden voor jou uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van spoed. In zulke gevallen komt de overeenkomst tussen jou en ons tot stand op het moment dat wij starten met de werkzaamheden in jouw opdracht. De werkzaamheden worden dan op basis van ons vaste uurtarief aan jou in rekening gebracht.

 

Artikel 5 -  Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de uitvoering van de overeenkomst starten wij zo spoedig mogelijk nadat wij de schriftelijke opdrachtbevestiging én, indien van toepassing, je (aan)betaling hebben ontvangen.
 2. Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Wij hebben daarbij de vrijheid om de opdracht naar eigen inzicht invulling te geven.
 3. Om de overeenkomst uit te voeren hebben wij tijdig bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie nodig van jou. Natuurlijk geven we dat bij je aan. Het blijft echter je eigen verantwoordelijkheid deze gegevens, materialen, documenten en/of informatie tijdig met ons te delen als je redelijkerwijs kunt begrijpen dat wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. Doe je dit niet, dan hebben we het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de kosten die voortkomen uit de vertraging bij jou in rekening te brengen.
 4. Als de overeenkomst zich daartoe leent, kunnen we de uitvoering van de overeenkomst opdelen in fasen. Iedere fase moet jij na het afronden eerst goedkeuren. Nadat we je schriftelijke goedkeuring hebben ontvangen, starten we met de uitvoering van de volgende fase. Ontvangen wij geen mededeling over de afgeronde fase binnen zeven dagen, dan wordt de afgeronde fase beschouwd als goedgekeurd. Keur jij de afgeronde fase niet goed, moet je ons dit binnen 7 dagen schriftelijk melden, voorzien van een gedetailleerde beschrijving en worden correcties, mits mogelijk, door ons uitgevoerd volgens de bepalingen uit artikel 6.
 5. De overeenkomst voeren wij enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan de inhoud van de door ons verrichte werkzaamheden geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.

 

Artikel 6 -  Correctierondes, meerwerk en resultaat

 1. Bij het uitvoeren van de overeenkomst zullen we, waar passend, een concept- en/of tekstversie van het resultaat aan jou beschikbaar stellen. Vanaf dat moment heb jij de mogelijkheid om correcties uit te laten voeren. Correcties worden in rekening gebracht, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.
 1. Meerwerk kan ook ontstaan door bepaalde omstandigheden of feiten die niet bekend waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Ook kan meerwerk ontstaan doordat jij niet of niet tijdig de gegevens, documenten, materialen en/of informatie conform artikel 5 hebt aangeleverd. Als je extra of aanvullende diensten of werkzaamheden wenst af te nemen kan dit ook leiden tot meerwerk. Meerwerk wordt op basis van een vast uurtarief in rekening gebracht, tenzij we hierover met jou andere afspraken maken.
 2. Nadat we de overeenkomst hebben uitgevoerd, leveren we het resultaat daarvan aan jou op. Wij doen ons uiterste best om rekening te houden met jouw (specifieke) wensen. Wij kunnen natuurlijk nooit garanderen dat het resultaat ook volledig jouw smaak is. Smaak is immers persoonlijk.
 3. Nadat je het resultaat hebt ontvangen, heb jij zeven dagen de tijd om alles na te kijken en indien van toepassing, te testen of het geleverde klopt met de afspraken uit de overeenkomst. Als er een gebrek is, moet je ons dit direct schriftelijk melden zodat wij tot herstel kunnen overgaan.   Bovenstaande is niet van toepassing op geleverd drukwerk.
 4. Ontvangen wij geen mededeling over het resultaat binnen zeven dagen, dan wordt het resultaat beschouwd als geaccepteerd.
 5. Heb jij het resultaat geaccepteerd en wens je nadien alsnog veranderingen te laten uitvoeren, worden deze werkzaamheden berekend als meerwerk, op basis van een vast uurtarief, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 7 - Drukwerk

 1. Indien wij jouw drukwerk verzorgen, ontvang je van ons eerst een conceptversie. Deze conceptversie dien jij nauwkeurig te controleren op eventuele onjuistheden. Dit valt volledig onder jouw verantwoordelijkheid. Zodra wij jouw akkoord hebben ontvangen, geven wij de opdracht aan de dienstdoende drukkerij. Reeds geleverd drukwerk wordt niet retour genomen.  Jij hebt bovendien geen recht op enige vorm van restitutie indien er, ondanks jouw nauwkeurige controle, toch sprake blijkt te zijn van onjuistheden in/aan het drukwerk.
 2. Indien wij de conceptversie voor een nieuwe oplage dienen te herzien, zal dit gezien worden als meerwerk. En worden de drukwerk kosten opnieuw gerekend.

Artikel 8 -  Uitvoeringstermijnen

 1. Als wij bepaalde uitvoeringstermijnen overeenkomen, dan zijn deze termijnen altijd indicatief.
 2. Een overeengekomen uitvoeringstermijn begint ook pas te lopen op het moment:
  1. dat wij van jou alle gegevens, documenten, materialen en/of informatie hebben ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en/of;
  2. indien we dat zijn overeengekomen, wij jouw (aan)betaling hebben ontvangen op onze rekening en/of;
  3. jij hebt voldaan aan (eventuele) overige gestelde voorwaarden.
 1. Tot dat moment hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien, dan brengen we deze bij jou in rekening. Hiervoor hanteren wij het op dat moment het geldende uurtarief excl. Btw.

 

Artikel 9 -   Prijzen en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief btw;
 2. Wij hebben het recht onze prijzen tussentijds aan te passen. Wij zullen dit vooraf aan jou melden. Indien je niet akkoord gaat met de prijswijziging, heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zullen we de reeds verrichte dienst en/of arbeid tot het moment van ontvangst van ontbinding in rekening brengen tegen het oude uurtarief.
 3. Onze facturen ontvang jij digitaal.
 4. Als wij met jou een vooruitbetaling hebben afgesproken, starten wij niet met de uitvoering van de overeenkomst zolang wij de vooruitbetaling nog niet hebben ontvangen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de factuur.
 5. Komen wij overeen dat jij achteraf mag betalen, dan hanteren wij een betalingstermijn van 8 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij wij uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen met jou. Jij dient het volledige bedrag, inclusief btw over te boeken op onze bankrekening binnen de betalingstermijn.
 6. Als jij niet op tijd betaalt, dan zullen we jou hierop wijzen. Dan krijg jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan je betalingsverplichting te voldoen. Als je dan nog steeds niet hebt betaald, ben je ons na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat je het bedrag alsnog voldoet. Ook kunnen wij de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij jou in rekening brengen.
  Deze incassokosten bedragen maximaal:
  1. 15% over openstaande bedragen tot € 2500,00;
  2. 10 % over de daaropvolgende € 2500,00 en;
  3. 5 % over de volgende € 5000,00;
  4. met een minimum van € 40,00.

 

Artikel 10 -  Intellectueel eigendomsrecht

 1. Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk in de zin van art.10 Auteurswet. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen zonder toestemming van de maker.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen aan ons of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen. Jij mag dus niet zonder onze schriftelijke toestemming het werk verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen, tenzij wij dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 3. Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan jou toebehoorden blijven van jou. Hierbij kun je denken aan foto’s die je zelf hebt gemaakt. Intellectuele eigendomsrechten die voor de totstandkoming van de overeenkomst aan derden toebehoorden blijven van derden. Hierbij kun je denken aan foto’s die anderen hebben gemaakt.
 4. Als jij ons voorschrijft bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, dan is het je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je altijd een geldige licentie hebt voor het gebruik daarvan. Jij vrijwaart ons van alle aanspraken in verband met de voornoemde gegevens, documenten, materialen en /of informatie.
 5. Het plegen van onderzoek door ons naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door jou geleverde materialen maakt geen deel uit van de overeenkomst.
 6. Tenzij het werk zich daar niet voor leent, hebben wij het recht onze naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.
 7. Voor iedere inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht, brengen wij driemaal de gebruikelijke vergoeding (voor een dergelijke vorm van gebruik) in rekening, waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 11 -  Licenties

 1. Wanneer je volledig hebt voldaan aan jouw verplichtingen uit de overeenkomst verkrijg jij een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het resultaat conform overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Bronbestanden blijven in bezit en eigendom van MIEKinvorm, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 12 -  Garanties

 1. Wij staan ervoor in dat onze producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Wij geven geen garantie op producten of diensten van derden, ongeacht of ze via ons zijn geleverd.
 3. Wij garanderen dat het door ons geleverde resultaat geen inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een derde, een en ander met inachtneming van artikel 10. In geval van schending zullen wij de inbreuk makende componenten verwijderen en/of dusdanig aanpassen dat het gebruik van het resultaat geen inbreuk meer maakt op het intellectuele eigendomsrecht. Dit recht vervalt wanneer jij zelf aanpassingen of verwijderingen (laat) doet.

 

Artikel 13 -   Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover in dit artikel vermeld.
 2. Wij zijn enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan onze zijde als je ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor:
  1. jouw fouten of tekortkomingen in de informatie, gegevens of het materiaal dat je ons hebt voorgeschreven of verstrekt;
  2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen;
  3. fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
  4. fouten of tekortkomingen door achterstallig onderhoud;
  5. fouten of tekortkomingen door wijzigingen in het resultaat door jou en door jou ingeschakelde derden;
  6. taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat;
  7. taalkundige en/of (grammaticale) fouten in drukwerk dat jij vooraf ter controle hebt ontvangen en hebt goedgekeurd;
  8. schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot de geleverde prestatie (hacken);
  9. tegenvallende resultaten op basis van advies door ons aan jou verstrekt;
 1. Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst. Is er sprake van een overeenkomst van bepaalde termijn, dan is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs gedurende drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 2. Wij zijn enkel aansprakelijk voor aan ons toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst is voltooid.
 3. Na het voltooien van de opdracht hebben wij geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 4. Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.
 5. Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).

Artikel 14 -  Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Wij zullen jou hier tijdig schriftelijk over informeren. Als nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of blijvend onmogelijk is, dan kan de overeenkomst ontbonden worden door zowel jou als door ons. We zullen dan de reeds verrichte dienstverlening en/of arbeid tot het moment van ontbinding in rekening brengen aan jou. Jij hebt daarbij geen recht op enige vorm van (aanvullende) schadevergoeding.

 

Artikel 15 -  Opschorting, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Wij kunnen de overeenkomst opschorten of met directe ingang ontbinden als:
  1. jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
  2. wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen dat jij je verplichtingen niet zal nakomen;
  3. door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zullen nakomen;
  4. als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.
 1. Kunnen wij de opschorting of de ontbinding jou toerekenen, dan hebben wij het recht de eventuele schade die wij daardoor lijden op jou te verhalen.
 2. Kunnen wij de opschorting of ontbinding niet aan jou toerekenen en indien door ons nog geen werkzaamheden zijn verricht maar jij inmiddels wel een (aan)betaling hebt overgeboekt op onze rekening dan zullen wij deze (aan)betaling binnen tien dagen naar jouw rekening terugboeken. Zijn er inmiddels wel al werkzaamheden door ons verricht, dan houden we het recht deze werkzaamheden in rekening te brengen op basis van het aantal gewerkte uren en tegen het geldende uurtarief. Heb jij inmiddels een (aan)betaling overgeboekt op onze rekening, dan zal deze met het factuurbedrag verrekend worden of het zal in mindering worden gebracht. Blijft er daarna nog een saldo over, ten gunste van jou, dan zullen we dit binnen tien dagen naar jouw rekening terugboeken.
 3. In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of ben je aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over je vermogen beschikken, dan staat het ons vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op jou hebben worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.
 4. Wanneer wij voor jou bij herhaling soortgelijke werkzaamheden verrichten, dan is er sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een duurovereenkomst kan door jou alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging op voorwaarde dat jij daarbij rekening houdt met een redelijke opzegtermijn van één (1) maand. Gedurende deze maand, blijf jij de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden afnemen of wij worden door jou financieel gecompenseerd. Deze financiële compensatie zal bij opzegging eenmaal het (gemiddelde)  (maand)factuurbedrag bedragen.
 5. Heb jij de offerte schriftelijk bevestigd, heb je tevens zorggedragen voor de (aan)betaling en wil je de overeenkomst direct daarna, maar ten laatste binnen 5 werkdagen na bevestiging, alsnog geheel of gedeeltelijk opzeggen, dan worden de reeds verrichtte diensten, vermeerderd met eventuele aan- of afleveringskosten aan jou in rekening gebracht. De kosten voor deze diensten worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren tegen het geldende uurtarief. Wanneer jij drukwerk hebt besteld en jouw bestelling is doorgegeven, is het niet meer mogelijk om na jouw schriftelijke bevestiging alsnog geheel of gedeeltelijk te annuleren.
 6. Is er sprake van ontbinding van de overeenkomst en heb jij al (tussentijdse) resultaten ontvangen, dan is het jou niet (langer) toegestaan deze te gebruiken, tenzij wij (inmiddels) voor deze (tussentijdse) resultaten naar rato een financiële vergoeding hebben ontvangen en wij jou daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben verleend dat jij deze resultaten (alsnog) mag gebruiken.

Artikel 16 -   Wijzigen van de overeenkomst

 1. Het is toegestaan de overeenkomst te wijzigen, maar enkel na toestemming daartoe door ons. Wij hebben het recht een verzoek tot wijziging te weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen of ons recht op betaling voor de verrichte arbeid binnen de oorspronkelijke overeenkomst te verliezen.
 2. Als een wijziging aan ons valt toe te rekenen, dan brengen wij de meerkosten die ontstaan door de wijziging niet in rekening bij jou.
 3. Het kan zijn dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend waren op het moment dat de overeenkomst tussen jou en ons tot stand kwam. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst bepaalde omstandigheden of feiten bekend worden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of beletten, dan hebben wij het recht de inhoud van de overeenkomst te wijzigen zodat wij de overeenkomst, indien mogelijk, alsnog kunnen uitvoeren. Ontstaat hierdoor meerwerk, dan wordt dit op basis van een vast uurtarief extra bij jou in rekening gebracht.
 4. Ook hebben we in zo een geval het recht de overeenkomst te ontbinden en de reeds verrichte arbeid in rekening te brengen bij jou.
 5. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarbij de reeds verrichte arbeid tot het moment van de ontvangst van de ontbinding in rekening wordt gebracht door ons.

 

Artikel 17 -  Geheimhouding

 1. Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs kunnen ) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.
 2. Wij behouden het recht om de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken. Hierbij zullen wij jouw vertrouwelijke informatie niet delen met derden.
 3. De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 4. De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.
 5. Wij mogen het resultaat van de overeenkomst gebruiken voor promotiedoeleinden. Hierbij zal geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld.

 

Artikel 18 - Klachten

 1. Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden we dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.
 2. Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat je een gebrek hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Je klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.
 3. Binnen 14 dagen nadat wij je klacht hebben ontvangen ontvang je van ons een reactie.
 4. Je moet ons in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Na deze termijn van vier weken ontstaat een geschil.

 

Artikel 19 -  Privacy beleid

 1. Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe we dat doen kun je lezen in ons privacyverklaring op onze website.
 2. Jouw gegevens worden slechts opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 20 -  Geschillen

Op overeenkomsten tussen jou en ons waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt, welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.

 Download de algemene voorwaarden als pdf

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MIEKinvorm – digitale producten

 

MIEKinvorm
KvK nummer 24450477
Gerberasingel 124, 2651 XZ Berkel en Rodenrijs
Tel: 06-41433879
Email: info@miekinvorm.nl 

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, diensten en/of digitale inhoud verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door de ondernemer (MIEKinvorm) of door een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer.
 2. Bedenktijd: termijn waarbinnen klant gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
 3. Klant: natuurlijke persoon, wel of niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Ontbindingsrecht: recht van de klant om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt.
 8. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen klant en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 9. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tussen ondernemer en klant tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van de ondernemer aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Ondernemer bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de ondernemer deze bevestiging heeft verzonden kan klant de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de ondernemer, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of klant aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de ondernemer het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 3 - Ontbindingsrecht

 1. Klant heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door klant of vooraf door klant aangewezen vertegenwoordiger, althans, in het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Indien klant gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de ondernemer te melden. Ondernemer verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 3. Indien de klant de overeenkomst ontbindt na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht om de dienst te verrichten, is de klant aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst.
 4. Bij geheel of gedeeltelijke levering van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, binnen de bedenktijd, draagt de klant bij ontbinding de gehele kosten, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van toestemming; of
  3. de ondernemer deze verklaring van de klant schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 6. Ondernemer vergoedt de van klant ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

 

Artikel 4 - Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  3. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;
  4. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;
  5. de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
   2. de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn ontbindingsrecht verliest;
  6. overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  7. dienstovereenkomsten , na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
   • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
   • de klant heeft verklaard dat hij zijn ontbindingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 

Artikel 5 - Duurovereenkomsten

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten te allen tijde tegen het einde van die overeenkomst opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die strekken tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mogen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd en geven de klant het recht na de eerste periode te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.
 4. Overeenkomsten met een duur van meer dan een jaar, mogen door de klant na een jaar te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 6 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In het geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 7 - Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ondernemer en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de ondernemer.
 3. Bij ondernemer ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de ondernemer hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen klant wel een oplossing mag verwachten.
 4. De klant heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Download de algemene voorwaarden als pdf

x